Pretplatnička dokumentacija

OPŠTI DOKUMENTI
  Opšti uslovi korištenja usluga Logosofta od septembra 2018.
  Cjenovnik usluga Logosofta od 01.jula 2021. 
  Cjenovnik korištenja telefonskih usluga LOL-PHONE od 15. novembra 2019.
  Cjenovnik korištenja mobilnih usluga od 01. jula 2021.
  Spisak roaming partnera kod kojih Logosoft korisnici mobilne telefonije mogu ostvariti usluge u roamingu
  Posebni uslovi korištenja roaming usluga
  Posebni uslovi zaštite pretplatnika Logosofta
  Politika upravljanja servisima
  Politika bezbjednosti informacija
  Politika kontinuiteta poslovanja
  Politika kvalitete
  Politika privatnosti informacija
  Izjava o politici privatnosti  u skladu sa članom 42. pravila 69/2013
  Pravilo 69/2013 o uslovima pružanja javnih telekomunikacijskih usluga i odnosima s krajnjim korisnicima (RAK)  

  Vrste i način rješavanja pritužbi na javne tk usluge koje rješava RAK

Pravilom o vrstama i načinu rješavanja pritužbi na javne telekomunikacione usluge koje rješava Regulatorna agencija za komunikacije (RAK), propisuju se vrste i način rješavanja pritužbi korisnika javnih telekomunikacionih usluga s ciljem ostvarenja mjera na zaštiti potrošača u nadležnosti RAK-a.

 
PRETPLATNIČKA DOKUMENTACIJA
  Zahtjev za zasnivanje pretplatničkog odnosa
  Zahtjev za prenos pretplatničkog odnosa
  Zahtjev za mirovanje priključka 
  Zahtjev za prenos telefonskog broja
  Zahtjev za uključenje/isključenje dodatnih mobilnih usluga
  Zahtjev za raskid pretplatničkog ugovora
  Potvrda o izmirenju dugovanja za prenos telefonskog broja
  Obrazac za podnošenje prigovora
  Obrazac za izjavu o uništenoj/ukradenoj opremi
  Obrazac za prijavu uznemiravanja
Primjerci osnovnih korisničkih ugovora za LoGO! i internet pakete te Super TV
 bez minimalnog perioda trajanja
 sa minimalnim periodom trajanja od 12 mjeseci
  sa minimalnim periodom trajanja od 24 mjeseca
Primjerci osnovnih korisničkih ugovora za kombinovane LoGO! Slagalica pakete
  bez minimalnog perioda trajanja
  sa minimalnim periodom trajanja od 12 mjeseci
  sa minimalnim periodom trajanja od 24 mjeseca

UPUTSTVA
  ZAŠTITA KORISNIKA OD NEDOZVOLJENOG PONAŠANJA NA INTERNETU - mini upustvo
   Uputstvo za korištenje SUPER TV interfejsa  
  Super TV - Amino 139 
  Super TV - AmiNET 110/125 
  Super TV - AmiNET 130
  Super TV - Air Ties
  Super TV - MAG 250
Pose